Onze beleggingen

Unigarant is ‘Duurzaam Onderweg’. Onze beleggingen spelen hierin een belangrijke rol. Wij beleggen een deel van de ontvangen premies. Wij beleggen in aandelen van organisaties die rekening houden met het milieu, mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden. Wij houden ons hierbij aan de ‘Code Duurzaam Beleggen’ van het Verbond van Verzekeraars.

Daarbij hanteren we de volgende duurzame principes:  

 • Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) vormt een geïntegreerd onderdeel van de bepaling en uitvoering van het beleggingsbeleid 
 • Bij het voeren van het MVB-beleid speelt maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol en wil UVM niet in ondernemingen of landen beleggen die maatschappelijk onwenselijk gedrag laten zien:
 • UVM hanteert de uitgangspunten van Global Compact van de Verenigde Naties, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) richtlijnen voor multinationals en de Principes voor Mensenrechten en Bedrijfsleven van de Verenigde Naties (UNGP’s).
 • UVM onderschrijft de Principles for Responsible Investment (UNPRI) en stelt alleen vermogensbeheerders aan die UNPRI-ondertekenaars zijn of duidelijk maken dat dit binnen een jaar zal plaatsvinden.
 • Environmental, Social en Governance (ESG)-integratie kan op de lange termijn neutraal tot positief bijdragen aan het risico-rendementsprofiel van de beleggingen, waardoor deze strategieën in de beleggingsportefeuille passen.
 • UVM heeft MVB-portefeuilledoelstellingen voor aangestelde managers en verankert dit in het selectiebeleid. UVM kiest bewust voor beleggingsoplossingen die passen bij het duurzaamheidsbeleid en de -ambitie, rekening houdend met rendement, risico en kosten.
 • Naast realisatie van een goed financieel rendement kan UVM ook maatschappelijke impact nastreven via de beleggingsportefeuille.

 

Hoe beleggen we?

We beleggen alleen in beleggingsfondsen. We besteden het beleggen uit aan meerdere vermogensbeheerders via onze fiduciair adviseur Goldman Sachs. Het gehele vermogen is ondergebracht bij externe managers. In de jaarverslagen van UVM  zijn de opbrengsten van de beleggingen terug te vinden.  

Voor onze complete beleggingspricipes verwijzen we u graag naar de volgende documenten onderaan deze pagina.

Ons beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid

In de beleggingsbeginselen is vastgelegd dat maatschappelijk verantwoord beleggen een integraal onderdeel vormt van de bepaling en uitvoering van het beleggingsbeleid. De directie van UVM is ervan overtuigd dat financieel en maatschappelijk rendement goed samengaan. UVM heeft in 2021 een duurzaamheidsvisie opgesteld, die gebaseerd is op de 3 P's: People, Planet en Profit. UVM pakt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door actief in te spelen op de kernthema’s: emissie, circulariteit en sociale duurzaamheid. De bouwstenen van deze strategie zijn het reduceren van de CO2, stikstof- en fijnstofemissie (zero emissie), verhogen van de circulariteit (geen verspilling) en verbeteren van de sociale duurzaamheid (goed voor mensen). Deze overall duurzaamheidsvisie vormt de basis voor het MVB-beleid. Daarbij wordt bewust rekening gehouden met de zogenaamde ESG-factoren: Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur van de onderneming).

Jaarlijks screent UVM de fondsen (bron: Sustainalytics) of ze nog steeds voldoen aan onze uitgangspunten en of ze een verhoogd risico op schending van de OESO richtlijnen hebben.  

Altis Investment Management

In het selectieproces van de beleggingsfondsen maakt UVM gebruik van de dienstverlening van Altis Investment Management. Het selectieproces van Altis bestaat uit een aantal fasen , waarbij tevens ESG criteria meegenomen zijn in de analyse. Hierbij wordt bij de beheerders onder andere aandacht besteed aan:

 • Betrokkenheid bij verantwoord beleggen.
 • Integratie van ESG-factoren in beleggingsproces en onderzoek.
 • Bewijs van ESG-integratie met heldere en concrete voorbeelden.
 • Bewijs van stembeleid en een dialoogprogramma.
 • Uitsluitingsbeleid op basis van ESG-factoren

Waar beleggen we nooit in?

 • Productie van handwapens en controversiële wapens (o.a. clusterbommen, landmijnen, chemische- biologische- of nucleaire-wapens)
 • Bedrijven die zich niet houden aan de OESO- en de VN-richtlijnen ondernemen en mensenrechten.
 • Landen of (staats)ondernemingen waaraan een internationale sanctie is opgelegd
 • Productie van tabaksproducten
 • Thermische kolen mijnbouw
 • Onconventionele olie- en gaswinning
 • Gok- en kansspelen
 • Pornografie(-industrie)
 • Niet-duurzaam geproduceerde palmolie

Deze lijst is niet volledig. Voor een volledig inzicht in de exacte uitsluitingscriteria zie onderstaande tabel in de kolom 'Uitsluitingen beleid'.

Onze beleggingsfondsen

De beleggingsportefeuille van UVM bestaat uit de volgende beleggingsfondsen:

Naam beleggingsfonds/ ISIN code

SFDR Classificatie

Stembeleid

Stemrapportage

Engagement beleid

Engagement rapportage

Uitsluitingen beleid

BNP Paribas Insticash EUR 3M/ LU0423949717 (geldmarkt)1

8

Nvt

Nvt

Hier

Hier

Hier

Goldman Sachs Euro Short Duration/ LU0577864696 (staatsobligaties)

8

Nvt

Nvt

Hier

Hier

Hier

Aegon - Dutch Mortgage Fund 2/ NL0012731939 (hypotheken)2

8

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

ASR - Hypotheekfonds 100% niet-NHG/ NL0012375208 (hypotheken)2

8

Nvt

Nvt

Nvt Nvt

Nvt

Robeco Global Credits IH EUR/ LU1071420456 (bedrijfsobligaties)

8

Nvt

Nvt

Hier

Hier

Hier

Amundi RI Impact Green Bonds/ FR001400CWV5 (bedrijfsobligaties)

9

Nvt

Nvt

Hier

Hier

Hier

Northern Trust - World Natural Capital PAB Index Fund II/ NL0015001FO7 (aandelen)

8

Hier3

Hier

Hier

Hier

Hier

1 Geldmarkt beleggingen bieden geen basis om dialoog met bedrijven te voeren. BNP Paribas voert wel een adequaat stewardshipbeleid. We monitoren hier strakker op het uitsluitingenbeleid en hantering van het ESG-screening model.

2 AEGON en ASR financieren individuele huishoudens voor woningfinanciering. Hier zijn de instrumenten stembeleid, engagement en uitsluiting op bedrijfsniveau niet van toepassing. 

3 Stembeleid is alleen van toepassing op de categorie aandelen.

 

Geldmarkt

Deze beleggingscategorie wordt ingevuld met het “BNP Paribas Insticash 3M”. Dit fonds belegt in geldmarktinstrumenten, uitgegeven in euro’s, zoals commercial paper, deposito's bij kredietinstellingen en korte obligaties van bedrijven (looptijd tot 3 maanden).

Kenmerk van het fonds is de hoge mate van liquiditeit.

Staatsobligaties

Deze categorie bevat het fonds “Goldman Sachs Euro Short Duration”. Dit fonds belegt voor circa 70% in kortlopende Europese staatsobligaties (minimaal rating BBB-), voor circa 25% in kortlopende bedrijfsobligaties (minimaal rating BBB-) en overig in geldmarktinstrumenten.

Aandelen

Deze categorie wordt ingevuld met het fonds “Northern Trust World Natural Capital PAB Index Fund II”. Dit beleggingsfonds belegt in aandelen ontwikkelde markten. Het fonds belegt in aandelen die leiden tot een eenmalige en jaarlijkse CO2-reductie in lijn met de Parijs doelstelling. Daarnaast draagt het fonds bij aan mitigatie en adaptatie van klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen en bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. De strategie van het fonds sluit daarmee goed aan op het MVB beleid van UVM. Het fonds maakt in beperkte mate gebruik van derivaten uit hoofde van efficiënt portefeuillebeheer. Het valutarisico wordt afgedekt middels valutaderivaten.

Green bonds

Het fonds “Amundi RI Impact Green Bonds” is geselecteerd om de green bondsallocatie in te vullen. Het fonds belegt zowel in staatsobligaties (circa 30%) als bedrijfsobligaties en agentschappen (70%) die bijdragen aan de financiering van de energietransitie en voldoen aan de Green Bonds Principles standaard. De strategie is een impactstrategie en sluit daarmee goed aan op het MVB beleid van UVM. Het valutarisico wordt afgedekt middels valutaderivaten.

Hypotheken

Deze beleggingscategorie wordt in gevuld met twee hypothekenfondsen.

Het eerste fonds is “Aegon Dutch Mortgage Fund 2”. UVM heeft eind 2022 voor het grootste deel (bijna twee derde) van de hypotheekportefeuille belegd in dit fonds. Om rendement te genereren heeft dit fonds een aanzienlijke allocatie naar niet-NHG hypotheken en belegt het in hypotheken met relatief lange looptijden. Het fonds krijgt een ‘vertical slice’ van de hypotheekproductie van verzekeraar AEGON waarmee ‘alignment of interest’ wordt gewaarborgd.

Het tweede fonds betreft “ASR Mortgage Fund – niet NHG” van ASR. Dit fonds heeft een kortere historie dan Aegon waardoor meer exposure is naar recenter afgesloten hypotheken. Het fonds bevat uitsluitend niet-NHG hypotheken en belegt in hypotheken met relatief hoge LTV ratio’s en lange looptijden.

Bedrijfsobligaties

De beleggingscategorie bedrijfsobligaties wordt ingevuld met het fonds “Robeco Global Credits”. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille met wereldwijde bedrijfsleningen met een kredietwaardigheid van minimaal BBB-. Er zijn daarnaast beperkte mogelijkheden om in high yield en zogenaamde asset backed securities te beleggen. Het valutarisico wordt afgedekt met valutaderivaten.

 

Over UVM

UVM oefent haar schadeverzekeringsbedrijf hoofdzakelijk uit in Nederland en verzekert particuliere schade op reis met de reisverzekering, schade in en om het huis met de woonhuisverzekering, schade onderweg met de mobiliteitsverzekeringen en schade tijdens recreatie met de vrijetijdsverzekeringen.

UVM is vertegenwoordigd in de volgende branches: Ongevallen, Ziekte, WA motorrijtuigen, Overige motorrijtuigen, Brand en andere schade, Diverse geldelijke verliezen en Rechtsbijstand.

UVM is geen structuurvennootschap en niet beursgenoteerd. UVM is een 100% dochteronderneming van ANWB B.V., eveneens geen beursgenoteerde vennootschap.

UVM heeft haar volledige bedrijfsvoering uitbesteed aan haar zusteronderneming Unigarant N.V., met uitzondering van de taken en werkzaamheden van de personen die het dagelijks beleid bepalen.